Profesije 21. veka za koje će se opredeljivati mlade generacije neizostavno su povezane sa modernim tehnologijama oslonjenim na Internet. “Ritam grada” je prepoznao ovaj potencijal i kao nova gradska vlast insistiraće da da se mladima maksimalno olaška privređivanje u takozvanim digitalnim profesijama, odnosno profesijama budućnosti. Cilj je, dakle, mlade skloniti sa ulice, otrgnuti od alkohola i droge i omogućiti im da žive i da se razvijaju shodno svojim potencijalima i znanjima.

Poseban program stimulacije i zapošljavanja mladih, uključujući mlade koji se bave novijim “nepriznatim” profesijama, među koje spadaju i infulenseri, može biti korisno kako bi se podržao njihov razvoj i doprinelo ekonomskom rastu i inovacijama kroz:

  • Obuke i edukaciju
  • Mentorstvo
  • Finansijsku podršku
  • Pristup resursima
  • Podsticanje saradnje
  • Podršku prilikom zapošljavanja