Reforma poreske politike je ključna stvar da bi gradske vlasti znale sa kojim resursima raspolažu.

Aktuelna gradska vlast, kao i one prethodne, uvek su zaobilazile ovu temu koja je veoma važno za održiv razvoj i funkcionisanje Beograda. 

Izvršenje popisa i procene imovine grada Beograda i svih 17 gradskih opština je složen proces koji zahteva pažljivo planiranje, resurse i stručnost.  Planiranje popisa se mora vršiti kroz detaljan plan koji obuhvata metodologiju, resurse, raspored aktivnosti i nadležnosti za sprovođenje popisa imovine. Ovo uključuje i definisanje obima popisa, određivanje kategorija imovine koje će biti popisane (npr. nekretnine, vozila, oprema, infrastruktura), kao i uspostavljanje sistema za prikupljanje i obradu podataka.

Prilikom vršenja popisa od izuzetnog je značaja da se koriste moderne tehnologije koje bi na ovaj način olakšale sam postupak vršenja popisa, pre svega  finansijski softveri, digitalni čitači bar kodova, mobilne aplikacije i ostale alatke koje bi pomogle da se sam proces popisa olakša i da se brže dođe do željenog rezultata.

Takođe, jako je bitno da se i sve gradske opštine uključe u ovaj postupak kako bi se konačno došlo do postavljenog cilja.

Prilikom analize dobijenih podataka mogu da se identifikuju eventualni nedostaci ili nepravilnosti. Ovo može da zahteva proveru tačnosti podataka, upoređivanje sa postojećim evidencijama i proveru zakonske usaglašenosti.

Izveštaj o rezultatima popisa imovine, koji će sadržati detaljne informacije o imovini grada Beograda i svih gradskih opština treba da bude jedan kompletan dokument koji bi trebalo učiniti dostupnim javnosti i relevantnim institucijama. Na ovaj način osigurava se transparentnost i odgovornost.